balk

HamansBlocks

Algemene voorwaarden

 


1.    HamansBlocks is een Limited Liability Partnership (LLP), die is opgericht naar het recht van Engeland en Wales, registratienummer OC 365862, HamansBlocks is statutair

       gevestigd te 262 Bedfont Lane, Feltham, Middlesex TW14 9NU, het Verenigd Koninkrijk en kantoorhoudende te 1071 LL Amsterdam, Concertgebouwplein 15, ingeschreven bij de Kamer van    Koophandel onder nummer 53054555

2.    Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door HamansBlocks ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

3.    a.     De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.

b.    De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.

c.     De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

Alle opdrachten zullen op uurbasis tegen de gebruikelijke uurtarieven van HamansBlocks worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De betalingstermijn voor facturen is vijftien dagen na dagtekening van de factuur. Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen dertig dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk aan HamansBlocks kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.

4.    HamansBlocks zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. HamansBlocks is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

5.         De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een             beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerder met het eventuele eigen             risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen     waaraan de verzekering moet voldoen.

Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt op verzoek toegezonden.

6.    Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van HamansBlocks jegens de opdrachtgever beperkt tot het door de LLP in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

7.    Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij HamansBlocks binnen drie maanden nadat de opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

8.    De opdrachtgever is gehouden HamansBlocks te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan HamansBlocks te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

9.    De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

10.  Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor de maatschap werkzaam zijn of waren.

11.  Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

12.  De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels.

Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de       Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure   ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl         en kan op verzoek worden verstrekt.

13.  Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam

onder nummer 33/2015